Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
 • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
 • opłaty: targowa, skarbowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
 • rachunkowość
 • egzekucja
e – Serwis Podatki Lokalne
e – Serwis Podatki Lokalne
 • informacje
 • przykłady
 • wzory

O zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Temat e-Serwisu Podatki Lokalne nr 2(8)2017  to zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca ze zmiany stawki opłaty.

W publikacji 5 artykułów:

 1. zawiadomienie o wysokości opłaty – cena 6,90 zł (do kogo należy kierować zawiadomienie, jak ustalić nową wysokość opłaty w zawiadomieniu, w jakim terminie i w jaki sposób doręczyć zawiadomienie, wzór zawiadomienia),
 2. deklarowanie wysokości opłaty ze zmieniona stawką – cena 5,60 zł (kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji, jak postąpić w sytuacji braku deklaracji, wzór wezwania do złożenia deklaracji),
 3. nieuiszczanie opłaty z zawiadomienia – cena 6,90 zł (czy zawiadomienie jest podstawą do egzekucji administracyjnej, procedura przed wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty z wzorami postanowień, charakter otwarty decyzji określającej wysokość opłaty z wzorem decyzji, umorzenie postępowania w przypadku wpłaty opłaty z wzorem decyzji),
 4. zmiana danych po zmianie stawki – cena 5,70 zł (zasady postepowania w sytuacji: zmiany danych obowiązujących przed i po zmianie stawki, kolejnej zmiany stawki),
 5. ewidencja księgowa zmiany stawki opłaty – cena 4,40 zł (dowód księgowy do zapisu zmiany wysokości opłaty w wyniku zmiany stawki, ewidencja przypisu opłaty w przypadku braku zapłaty z zawiadomienia).

Możliwość nabycia łącznie wszystkich albo wybranego artykułu w Sklepie (jak zamówić).

 

Warto przeczytać

Wybrane artykuły
Zmiana w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Zmiana w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową

Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową

Przypis z decyzji wydanej po zawiadomieniu

Przypis z decyzji wydanej po zawiadomieniu

Ewidencja zapłaty od aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki

Ewidencja zapłaty od aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki

Adres elektroniczny pełnomocnika profesjonalnego

Adres elektroniczny pełnomocnika profesjonalnego

Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

Aktualne 3 wzory TW

Aktualne 3 wzory TW

Organ podatkowy rozstrzyga na korzyść podatnika.

Organ podatkowy rozstrzyga na korzyść podatnika.

Można zakupić lub zamówić

Sklep
 
Konsultacje
Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy/konsultacji/szkolenia/opinii w rozwiązaniu problemu z zakres

Który przepis ordynacji podatkowej reguluje ?

99
Korygowanie deklaracji
99
Terminy załatwiania spraw
99
treść decyzji
99
Zakres tajemnicy skarbowej

O podatkach i opłatach

Zarząd czy zarządca?
2017/06/14
Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontekście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi przedmiot wyroku WSA w Gliwicach z 7 listopada 2016 r.
Zmiana w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2017/06/02
Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zakresie podatku od nieruchomości), ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym dotyczy ograniczenia sol
Publikacja wykazu podatników z preferencjami podatkowymi
2017/05/31
W terminie do 31 maja 2017 r., stosownie do art. 37  ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wój
Niemożliwe zaliczenie zwrotu vat na podatek od nieruchomości
2017/05/22
Uchwała NSA z 27 marca 2017 r. I FPS 9/16: "Czy art. 76 § 1 w związku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,
Punkt handlowy z opłatą targową
2017/05/18
Punkt handlowy stanowiący tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, niepołączony trwale z gruntem, jako że nie został ex
Koszty egzekucyjne zabezpieczone hipoteką przymusową
2017/05/17
Hipoteka przymusowa przysługuje nie tylko z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, kosztów upomnien
Czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego
2017/05/16
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlega tej opłacie dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w spraw
Termin płatności podatku
2017/05/15
15 maja 2017 r. to termin płatności raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizac
Nieprawidłowa ryczałtowa stawka opłaty
2017/05/11
Niedopuszczalne zapisy w uchwale w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki let
Rejestr Należności Publicznoprawnych
2017/05/10
Od 1 stycznia 2018 r. zacznie funkcjonować nowy rejestr - Rejestr Należności Publicznoprawnych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Sz

Kontakt

 • Dane do kontaktu

 • Adres: Kraków
 • Tel.:603 671 407
 • Email: podatki.lokalne@gmail.com
 • www.epodatkilokalne.pl