Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
od nieruchomości rolny leśny od środków transportowych opłata targowa skarbowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
rachunkowość egzekucja
Informacje
Informacje
komentarze wyjaśnienia

Wkrótce !

Już wkrótce nowy e-Serwis Podatki Lokalne z tematem

U P O M N I E N I E.

W publikacji odpowiedzi na pytania:

  • Od czego zależy termin przesłania upomnienia?
  • Do kogo przesłać upomnienie (współwłaściciele, małżonek zobowiązanego, pełnomocnik)?
  • Czy koszty upomnienia można umorzyć (wzór decyzji w sprawie umorzenia)?
  • Czy koszty upomnienia ulegają przedawnieniu?

Warto przeczytać

Wybrane artykuły
Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Odsetki za zwłokę od opłaty “śmieciowej”.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty śmieciowej – nowe zasady.

Zmiana stawki opłaty śmieciowej – nowe zasady.

Decyzja z opłatą śmieciową.

Decyzja z opłatą śmieciową.

Można zakupić lub zamówić

Sklep
e - Serwis Podatki Lokalne
Konsultacje
Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy/konsultacji/szkolenia/opinii w rozwiązaniu problemu z zakres

Który przepis ordynacji podatkowej reguluje ?

99
Termin płatności
99
przedawnienie zobowiązania podatkowego
99
Pojęcie nadpłaty
99
definicja strony

O podatkach i opłatach

Adres elektroniczny pełnomocnika profesjonalnego
2017/04/24
NSA w wyroku z 22 marca 2017 r. I GSK 166/17 orzekł w sprawie  niewskazania przez pełnomocnika, będącego pełnomocnikiem profesjonalnym, w formularzu pełnomo
Rata podatku
2017/04/21
Zgodnie z art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, jeżeli Ordynacja podatkowa  posługuje się określeniem „podatki” – rozumie się przez to również raty podatków, jeżel
Zmiana organu uprawnionego do wydawania decyzji
2017/04/20
Orzecznictwo sądowe (np. wyrok WSA w Gliwicach z 23 marca 2017 r. I SA/Gl 1380/16, I SA/Gl 1345/16, nieprawomocne)  odzwierciedla podjętą w dniu 19 grudnia 2016
Objaśnienia podatkowe
2017/04/19
Od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa nowa instytucja "Objaśnienia podatkowe". Objaśnienia podatkowe wydawane są z urzędu pr
Wspólnicy spółki cywilnej podatnikiem podatku od nieruchomości
2017/04/18
Skład siedmiu sędziów NSA podzielił  stanowisko zaprezentowane w Interpretacji Ogólnej nr PS2.8401.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 201
Aktualne 3 wzory TW
2017/04/14
Obecnie obowiązują 3 wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych
Upomnienia nie doręcza się pełnomocnikowi
2017/04/13
  Upomnienie jest czynnością wierzyciela skierowaną do zobowiązanego, zawierającą informację o możliwości dobrowolnego wykonania przez niego zobowiązani
Nowe wzory pełnomocnictw od 1 marca 2017 r.
2017/03/03
Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory: UPL-1P (Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej), OPL-1P (Zawiadomienie o zmi
Wspólnik spółki cywilnej jako podatnik podatku od nieruchomości
2016/11/17
Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną Nr PS2.8401.2.2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wspó
Zmiany dla wierzycieli
2016/09/08
Od dzisiaj, tj, 8 września 2016 r. obowiązują zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawi

Kontakt

  • Dane do kontaktu

  • Adres: Kraków
  • Tel.:603 671 407
  • Email: podatki.lokalne@gmail.com
  • www.epodatkilokalne.pl