Podatki i opłaty lokalne
Podatki i opłaty lokalne
podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty: targowa, skarbowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa
rachunkowość egzekucja
e – Serwis Podatki Lokalne
e – Serwis Podatki Lokalne
informacje przykłady wzory


Wśród organów podatkowych grupę 2 478 stanowią samorządowe organy podatkowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast).

Realizując dochody gminy organ podatkowy opiera swoje działanie na przepisach regulujących poszczególne podatki i opłaty oraz na ogólnym prawie materialnym i proceduralnym zapisanym w ustawie Ordynacja podatkowa.  W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku zapłaty korzysta natomiast z zasad zapisanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 

Można zakupić / zamówić

e-Serwis Podatki Lokalne (jak zamówić)
e - Serwis Podatki Lokalne to jedyna specjalistyczna publikacja z możliwością wyboru artykułów:
Spis artykułów
Spis artykułów  zamieszczonych w e - Serwisie Podatki Lokalne w 2017 r. e - Serwis Podatki Lokalne

Klasyfikacja budżetowa (paragrafy)

99
podatek od nieruchomości
99
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
99
koszty upomnienia
99
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O podatkach i opłatach

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
17 sierpnia 2017
Jeszcze przez 14 dni (do 31 sierpnia 2017 r.) producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku pr
Opłata za scan dokumentu
28 lipca 2017
Od 5 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowa wysokość opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej
24 lipca 2017
Przez właścicieli nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
“Skutki” dotyczące opłaty śmieciowej w Rb – 27S
19 lipca 2017
W sprawozdaniu budżetowym Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za miesiąc czerwi
Odpowiedzialność solidarna bez kolejnych zmian
17 lipca 2017
    Ministerstwo Finansów nie przewiduje kolejnych zmian w zakresie solidarnego obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku wsp
Odmowa stwierdzenia nadpłaty wyłącznie na wniosek
14 lipca 2017
Zgodnie z art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji lub nowej deklaracji zm
Zarząd czy zarządca?
14 czerwca 2017
Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w kontekście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi przedmiot wyroku WSA w Gliwicach z 7 listopada 2016 r.
Zmiana w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2 czerwca 2017
Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zakresie podatku od nieruchomości), ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym dotyczy ograniczenia sol
Publikacja wykazu podatników z preferencjami podatkowymi
31 maja 2017
W terminie do 31 maja 2017 r., stosownie do art. 37  ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wój
Niemożliwe zaliczenie zwrotu vat na podatek od nieruchomości
22 maja 2017
Uchwała NSA z 27 marca 2017 r. I FPS 9/16: "Czy art. 76 § 1 w związku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,

Kontakt

  • Dane do kontaktu

  • Adres: Kraków
  • Tel.:603 671 407
  • Email: podatki.lokalne@gmail.com
  • www.epodatkilokalne.pl