Zmiany dla wierzycieli

zmiany dla wierzycieli

Od dzisiaj, tj, 8 września 2016 r. obowiązują zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (publikacja w Dz. U. poz. 1413 z 7 września 2016 r.). Zmiany dotyczą m. in. upomnień: Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie: 1)…

Nowy wzór tytułu wykonawczego

e - Serwis Podatki Lokalne

Od 6 września 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 8 sierpnia 2016 r. wprowadzające nowy wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1305). Zgodnie z zapisem rozporządzenia jeszcze przez rok mogą być stosowane poprzednie wzory tytułów wykonawczych z rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja…

Grunty klasy VIz

grunty klasy VIz

Ministerstwo Finansów w piśmie nr PS2.054.13.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. wyjaśnia sposób przeliczania użytków rolnych z hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe dla klasy VIz, Ww. pismo jest odpowiedzią  na interpelację poselską Nr 5058 z 20 lipca 2016 r., w której wskazano na pogorszenie sytuacji prawnej właścicieli nieruchomości klasy „VI z”…

Nowy e – Serwis Podatki Lokalne nr 5(2016)

e - Serwis Podatki Lokalne

W Sklepie do nabycia nowy e – Serwis Podatki Lokalne – nr 5(2016), a w nim: Temat tygodnia Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Orzecznictwo/Nadzór w sprawach podatkowych Roczny charakter ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do przepisu prawa Treść podania…

Nieprawidłowości we wzorach deklaracji.

Nieprawidłowości RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (pismo nr K.0712.31.KK.2016) przedstawiła wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w uchwałach w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieprawidłowości polegają na żądaniu od składającego deklarację: złożenia oświadczenia o: świadomości odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowe za podanie nieprawdziwych informacji;…

Doręczanie pism w świetle OP i KPA

Doręczanie pism

Doręczanie pism w świetle Ordynacji podatkowej (wezwania, postanowienia, decyzje) i Kodeksu Postępowania Administracyjnego (upomnienia). Przepisy OP Art. 144. § 1. Organ podatkowy doręcza pisma: 1) za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten…

O trzech elementach uchwał dotyczących opłaty śmieciowej.

Opłata śmieciowa segregacja

I. Obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przepis stosowany od 1 lipca 2013 r.  Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  obowiązkiem rady gminy jest określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,…

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne

e - Serwis Podatki Lokalne

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne – przybliża zagadnienia podatków i opłat lokalnych od strony praktycznej. W numerze 2 e – Serwisu Podatki Lokalne odpowiedzi na pytania: W jakich sytuacjach nie stwierdza się nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ? Jak postąpić w kwestii nadpłaty w przypadku zmniejszenia opłaty…

Sprawozdanie Rb – 27 S za marzec 2016 r. – zmiana w przepisach

Przedłużenie terminu przedawnienia

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 441). Przepisy stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2016 r. W zakresie zasad sporządzania sprawozdania Rb – 27S wprowadzono zał. nr 39 w par. 3 ust. 1…

Nienaliczanie odsetek za zwłokę bez zmian

odsetki za zwłokę od opłaty śmieciowej

Od 1 marca 2016 r. Poczta Polska zmieniła cennik usług powszechnych w zakresie niektórych przesyłek listowych i paczek pocztowych. Opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej pozostała niezmieniona, tj. w wysokości 2,90 zł. Trzykrotność wartości tej opłaty stanowi granicę nienaliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, stosownie do art. 54 par. 1…

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

podatek od nieruchomości

W przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej, koniecznym dla przypisania im statusu podatnika podatku od nieruchomości w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jest wystąpienie więzi prawnej takiej spółki z nieruchomością, w postaci: prawa własności (art. 3 ust. 1…

Tygodnik e – Serwis Podatki Lokalne

1(2016)

W tym tygodniu w e – Serwisie Podatki Lokalne o tym jak opodatkować podatkiem rolnym grunty oznaczonych dwuczłonowo, czy ustala się podatek rolny od gruntów w klasie V i VI, czym różni się zarządca od zarządu wspólnoty mieszkaniowej w kontekście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na czym polega zamiana od 1…

Organ podatkowy rozstrzyga na korzyść podatnika.

wybór na korzyść podatnika

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje przepis art. 2a ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. W sprawie stosowania ww. przepisu Minister Finansów wydał interpretację ogólną Nr PK4.8022.44.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urzędowy…

e – Serwis Podatki Lokalne (2)

e - Serwis Podatki Lokalne

e-Serwis Podatki Lokalne (przykład 2) z możliwością komentowania, zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi W numerze: zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w “Temacie tygodnia”, stawka podatku bez zaokrąglenia w “Orzecznictwie sądowym”, grunty, budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą od 1.01.2016 r. w “Komentarzu do przepisów”.

Publikacja wysokości odsetek za zwłokę.

Odsetki od zal

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. (M. P. poz. 20) została ogłoszona m. in. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym oraz obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – wynosi 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym.  …

e-Serwis Podatki Lokalne

e - Serwis Podatki Lokalne

e-Serwis Podatki Lokalne (przykład 1) z możliwością komentowania, zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi W numerze: opodatkowanie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych w “Temacie tygodnia”, wydanie decyzji określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obojgu małżonkom, w “Orzecznictwie sądowym”, działania informacyjne podejmowane przez wierzyciela – zasady obowiązujące od 1.1.2016 r. w “Komentarzu do przepisów”.

Nowe wzory dokumentów do OP.

zmiany dla wierzycieli

Wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. zmiany do ustawy Ordynacja podatkowa zostały uzupełnione o nowe rozporządzenia wykonawcze. W zakresie podatków i opłat lokalnych istotne zmiany wynikają z: rozporządzenia MF z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych…

Nowe regulacje z zakresu egzekucji administracyjnej.

Termin

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynikające z ustawy z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269) oraz nowe rozporządzenie z 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2367).   Nowe regulacje w sprawie działań informacyjnych oraz przesyłania upomnień:…

Nowe zwolnienie z opłaty śmieciowej.

Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2016 r. rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359). Zmianę wprowadza…